Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Rekuperacja4u.pl ważny od dnia 02.01.2018r.

 

Niniejszy Regulamin określa prawa, obowiązki oraz zasady korzystania z serwisu Rekuperacja4u.pl dotyczące WŁAŚCICIELA, KUPUJACEGO oraz SPRZEDAJĄCEGO. Właścicielem serwisu jest przedsiębiorca:
Agnieszka Bieńkowska 5 Kolorów
Legionowo ul. Poznańska 51, 05-120 Legionowo
sklep@rekuperacja4u.pl
NIP: 5361140593
REGON: 012921044
zwana w dalszej części WŁAŚCICIELEM.

W serwisie rekuperacja4u.pl sprzedaż prowadzona jest przez firmę:

ISTPOL Sp. z o.o.
ul. Kolonijna 3 (dawniej Borzymowska 32 - zmiana nazwy ulicy), 03-565 Warszawa
tel.: (22) 663 48 15, 639 86 48, 743 69 79
fax: (22) 743-69-77 tel/fax: (22)663 48 15, 639 86 48, 743 69 79
e-mail:istpol@istpol.pl

Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000095443, Kapitał Zakładowy 500.000 PLN
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta 89 1750 0009 0000 0000 1167 7487

NIP: 525-22-24-983
Regon: 017432290
zwaną w dalszej części SPRZEDAJĄCYM - bezpośredniego importera na Polskę centralną i północną produktów produktów marki Helios Ventilatoren.

Towary oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad. Obowiązkiem SPRZEDAJĄCEGO jest dostarczenie towarów wolnych od wad.

Rekuperacja4u.pl jest SERWISEM służącym do sprzedaży produktów z zakresu wentylacji i rekuperacji bez pośredników.
Wszelkie relacje handlowe wynikające z korzystania z serwisu Rekuperacja4u.pl dotyczą SPRZEDAJĄCEGO i zarejestrowanego KUPUJĄCEGO.
WŁAŚCICIEL serwisu nie jest właścicielem produktów, odpowiada jedynie za zgodne z prawdą prezentowanie danych dotyczących produktów oraz przekazywanie danych KUPUJĄCEGO - SPRZEDAJĄCEMU tak by mogli oni dokonać transakcji handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie etapy obsługi KUPUJĄCEGO: zamówienia, płatności, dostawa, serwis, gwarancja, zwroty oraz reklamacje obsługuje SPRZEDAJĄCY zgodnie z wewnętrzną polityką firmy, której elementy sprzedażowe i po-sprzedażowe opisano w niniejszym regulaminie.

SPRZEDAJĄCY w związku z powyższym zobowiązuje się do przestrzegania opisanych w nim zasad i realizacji transakcji w cenach, ilościach oraz terminach zaakceptowanych przez KUPUJĄCEGO w postaci złożonego zamówienia.

Rejestracja KUPUJĄCEGO

W SERWISIE prezentowany asortyment mogą kupować tylko zarejestrowani klienci.
REJESTRACJA odbywa się przez założenie konta użytkownika co wiąże się z podaniem danych identyfikujących KUPUJĄCEGO takich jak: adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło do tego konta. KUPUJĄCY może edytować lub usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Rejestrując się w naszym serwisie internetowym KUPUJĄCY jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania podanych danych. Rejestracja jest jednoznaczna z: oświadczeniem przez KUPUJĄCEGO, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych SPRZEDAJĄCEMU w celu realizacji zamówienia.
Zamówienia przyjmowane są na podstawie KOSZYKA zawierającego dane dotyczące wybranego produktu, jego ilości oraz ceny. Następnie KUPUJĄCY podaje adres korespondencyjny, adres wysyłki oraz wybiera metody płatności oraz formy dostawy.
KUPUJĄCY potwierdza zamówienie przez sprawdzenie poprawności wybranych danych na karcie PODSUMOWANIA oraz po zatwierdzeniu oświadczenia o znajomości REGULAMINU.
Zakończenie procesu ZAMÓWIENIA polega na jego akceptacji przez SPRZEDAJĄCEGO.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


Termin realizacji zamówienia


Za realizację zamówienia z serwisu Rekuperacja4u.pl odpowiada SPRZEDAJĄCY.
SPRZEDAJĄCY przystąpi do realizacji ZAMÓWIENIA niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności na całość zamówienia.
SPRZEDAJĄCY w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
Nie będą również realizowane zamówienia od KUPUJĄCYCH, którzy nie stosowali się do regulaminu sklepu przy poprzednich zakupach.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie SPRZEDAJĄCEGO.
Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie SPRZEDAJĄCEGO, realizacja zamówienia odbywa się w terminach do 3 dni.
Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas termin realizacji zamówienia jest równy standardowemu terminowi 21 dni podanemu przy każdym produkcie - jest to czas niezbędny na uzyskanie od producenta zamówionego towaru. W wyjątkowych sytuacjach zależnych od producenta, SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO o innym terminie dostawy. W takiej sytuacji KUPUJĄCY ma prawo akceptacji lub do odstąpienia od zamówienia i pełnego zwrotu płatności.
Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze /poniedziałek - piątek/.
W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, czas realizacji ZAMÓWIENIA związany jest bezpośrednio z czasem potrzebnym na przygotowanie całości towaru (wszystkich produktów) do wysyłki. Jest to uzależnione od terminu uzyskania od producenta ostatniego produktu wchodzącego w skład zamówienia.
Każde zamówienie może być przez KUPUJĄCEGO anulowane do czasu wysyłki. Jeżeli towar został już wysłany, KUPUJĄCY zobowiązany jest go odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (dz. u. 2002 nr 144 poz. 1204).

Sposoby odbioru zamówionego towaru.

W zamówieniu, przy wyborze metody dostawy KUPUJĄCY określił sposób w jaki chce odebrać zamówiony towar.
W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej zamówione towary dostarczane będą do KUPUJĄCEGO poprzez przedstawiciela wybranej przez SPRZEDAJĄCEGO firmy spedycyjnej. Czas jest uzależniony od firmy realizującej dostawę, na pracę której nie maja wpływy zarówno SPRZEDAJĄCY jak i WŁAŚCICIEL serwisu.
Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wysyłki koszty OPŁATY SPEDYCYJNEJ pokrywa w całości SPRZEDAJĄCY.
Odbiór własny w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO jest możliwy po indywidualnym kontakcie z przedstawicielem SPRZEDAJĄCEGO i ustaleniu terminu. W przypadku odbioru w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY realizuje transport we własnym zakresie i na własny koszt.

Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, po uzgodnieniu z KUPUJĄCYM w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie.

Płatności


Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący:
- Przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta 89 1750 0009 0000 0000 1167 7487   (wysyłka po otrzymaniu potwierdzenia)
- Przelewem elektronicznym poprzez płatności internetowe (BlueMedia) (również z wykorzystaniem kart płatniczych)

Aktualizacja cen

Wszystkie ceny za towary/produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
SPRZEDAJĄCY może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach serwisu.
SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Zwrot towaru

KUPUJĄCY może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując bez podania powodu z towaru zakupionego w serwisie internetowym. KUPUJĄCY musi w takim przypadku okazać oryginał dowodu zakupu oraz potwierdzenie zamówienia z serwisu Rekuperacja4u.pl

Zwroty i reklamacje realizowane są bezpośrednio między KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM z wyłączeniem WŁAŚCICIELA serwisu.

Koszty związane ze zwrotem lub wymianą towarów z winy SPRZEDAJĄCEGO, pokrywa SPRZEDAJĄCY.
Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne nie uszkodzone w transporcie opakowanie. KUPUJĄCY dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
KUPUJĄCY dokonuje zwrotu po poinformowaniu SPRZEDAJĄCEGO w postaci pisemnej według FORMULARZA ZWROTU TOWARU umieszczonego przez WŁAŚCICIELA serwisu na stronie www.rekuperacja4u.pl .

Reklamacje

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie formularza reklamacji towaru FORMULARZ REKLAMACJI do SPRZEDAJĄCEGO umieszczonego przez WŁAŚCICIELA serwisu na stronie www.rekuperacja4u.pl .

Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane indywidualnie, jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej. Reklamacja uszkodzenia transportowego wymaga akceptacji SPRZEDAJĄCEGO.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa KUPUJĄCY.

Komunikacja

Na każdym etapie korzystania z serwisu KUPUJĄCY będzie otrzymywał od WŁAŚCICIELA serwisu w imieniu SPRZEDAJACEGO korespondencję elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Jednocześnie dane dotyczące realizacji zamówień KUPUJĄCEGO będą przez WŁAŚCICIELA przekazywane SPRZEDAJĄCEMU w postaci elektronicznej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego Rekuperacja4u.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania, administracji oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego poprzez Serwis Rekuperacja4u.pl. 

Administratorem danych osobowych serwisu Rekuperacja4u.pl jest Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w 20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4c, KRS: 0000028257, NIP: 5222612717, REGON: 017293003.

Opracowane przez WŁAŚCICIELA serwisu wewnętrzne procedury i zalecenia mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nadzorujemy proces ich przetwarzania na każdym etapie i zapewniamy zgodność z - ustawami o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz innymi aktami wykonawczymi prawa miejscowego oraz praw międzynarodowych.
Dane Osobowe KUPUJĄCYCH przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej w procesie rejestracji konta w serwisie Rekuperacja4u.pl w celu realizacji misji WŁAŚCICIELA t.j. realizacji procesu handlowego między SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM.
Oprócz danych osobowych pozyskanych w trakcie rejestracji pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w postaci dobrowolnie wypełnianych formularzy informacyjnych oraz przez gromadzenie plików cookies
Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe pozyskane przez WŁAŚCICIELA i SPRZEDAJĄCEGO w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Na przekazanie danych SPRZEDAJĄCEMU, który jest integralną stroną procesu handlowego realizowanego przez serwis Rekuperacja4u.pl, KUPUJĄCY zgadza się podczas rejestracji konta w serwisie.
Do danych zawartych w serwisie przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i ich usunięcia oraz zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
W dowolnym momencie mamy prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu w celu dopasowania jej do zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Rekuperacja4u.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt indywidualny na adres sklep@rekuperacja4u.pl