Oszczędność energii oraz atmosfera zapewniająca dobre samopoczucie, dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

KWL® firmy Helios.

Oszczędność energii oraz atmosfera zapewniająca dobre samopoczucie,

dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_image002Działania globalnej polityki klima- tycznej będą wywierały w nadcho- dzących latach coraz większy wpływ na gospodarkę budowlaną. Redukcja gazu cieplarnianego o 40 % do roku 2020 jest pożądanym celem. Z tego powodu wymogi dotyczące efekty- wności energetycznej w zakresie bu- dowy i rewitalizacji budynków stale rosną.

 

Poprawa efektywności energetycznej prowadzi do powstawania budynków o hermetycznej powłoce.

Wysokie wymagania dotyczące efek- tywności energetycznej stają się zauwa- żane w europejskim i narodowym pra- wodawstwie. Wprowadzenie rozporzą- dzenia o oszczędności energii (EnEV) w roku 2009 oraz ustawy o energii odna- wialnej i cieplnej (EEWärmeG) spowo- dowały istotne zaostrzenie standardów budowlanych. Aktualnie planowana jest nowelizacja rozporządzenia EnEV otwierająca kolejny etap procesu skut- kującego powstaniem „domu o zerowym zapotrzebowaniu energetycznym“ dla starej i nowej zabudowy. W okresie 2014-2016 wymogi dotyczące zapotrze- bowania na energię pierwotną i jakość komponentów mogą zostać zaostrzone o kolejne 25 %. Zasadniczo wzrastające wymogi energetyczne realizowane są  za pomocą stosownej izolacji budynków, czego skutkiem jest wzrost ich szczel- ności.
 

DIN 1946-6  wymaga  poświadczenia o koncepcji wentylacji budynku.

Z uwagi na szczelną powłokę budynków EnEV wymaga zapewnienia „minimalnej wymiany powietrza, niezbędnej dla zdro- wia osób“. Dla każdego nowo budowa- nego lub rewitalizowanego obiektu wy- maga się sporządzenia koncepcji wenty- lacji według DIN 1946-6. Wymóg ten sta- nowi reakcję na częste, niewłaściwe na- powietrzenie pomieszczeń, prowadzące do szkód budowlanych, wymagających kosztownych napraw oraz zagrożenia dla zdrowia. Zaniechanie sporządzenia koncepcji wentylacji skutkuje w przypad- ku szkody zwiększonymi kosztami oraz postępowaniem sądowym wobec osób za to odpowiedzialnych.

 

Kontrolowana wentylacja mechaniczna jest nieunikniona.

Koncepcje wentylacyjne obejmujące ochronę przed wilgocią oraz minimalną wymianę powietrza w budynkach szczel- nie izolowanych mogą być w pełni zrea- lizowane jedynie w postaci kontrolowa- nej wentylacji mechanicznej. Wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, czy przy zastosowaniu nawiewników okiennych prowadzi do unicestwienia wszelkich oszczędności energetycz- nych, które udaje się uzyskać. Udział strat ciepła w przypadku wietrzenia wskutek otwarcia okien może osiągnąć 50 % całkowitej utraty ciepła przez budy- nek niskoenergetyczny czy pasywny.

 

 

 

 

 

  clip_image002

 

 

 

 

 

 

2